இயேசு அழைக்கிறார் ✝️

Communication

Group Languages:

தமிழ்English

Public Group

Joined :78
Viewed :176
Liked :0
 Text 
 Link 
 Photo 
 Video 
 Audio 
 Docs 

Group Description:

Anyone can share Jesus' quotes, images, and prayers with this group.

Group Rules:

⭕️ இந்த குழுவில் இயேசுவின் அறிவுரைகளை மற்றும் அவரது கருத்துக்களை பதிவிடுகிறோம்.

⭕️ எந்தவொரு தேவையற்ற பதிவுகளையும் பதிவிட வேண்டாம்.

⭕️ Anybody can post in this group.

⭕️ Post only Jesus quotes, messages, and information about Jesus and Christianity.

⭕️ Don't chat with group members.

⭕️ Don't post unwanted forward messages, links, videos, or photos in the group.

⭕️ Don't say "good morning" or "good night" messages. Avoid normal messages and chats.

Type of Group Join:

Direct Link

Chat Permission:

All members